Αντικείμενο του ερευνητικού έργου


Ο αστικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός αποτελεί μια ιδιαιτέρως σημαντική διαδικασία, αφού οι καθημερινές μετακινήσεις είναι άμεσα συσχετισμένες με την ποιότητα ζωής. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας οι σύγχρονες πόλεις, για τα οποία το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης φέρει η αυξημένη χρήση των μηχανοκίνητων μέσων μετακίνησης, φέρνουν στο προσκήνιο, περισσότερο από ποτέ, την αναγκαιότητα ενός βιώσιμου αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Το ερευνητικό έργο με τίτλο “Οργάνωση πολυτροπικών συστημάτων αστικών μετακινήσεων, με έμφαση στις παραμέτρους ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος”, που εκπονείται στο πλαίσιο του ΠΕΝΕΔ 2003, πραγματεύεται την οργάνωση αστικών συστημάτων κινητικότητας, επί τη βάσει μεθοδολογικών αρχών, που θέτουν στο επίκεντρο του ερευνητικού και μελετητικού ενδιαφέροντος τα χαρακτηριστικά των κινητικών αναγκών και τα χαρακτηριστικά των μετακινούμενων, συναρτήσει των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του αστικού περιβάλλοντος και κυρίως εκείνων που χρήζουν ανάδειξης και ενίσχυσης. Περισσότερα...

 

Πεδίο αναφοράς του ερευνητικού έργου


Πεδίο αναφοράς του έργου αποτελεί ο Δήμος Έδεσσας, που όμως δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη με τα παραδοσιακά καθιερωμένα όριά της, αλλά περιλαμβάνει και κοντινούς οικισμούς, που λειτουργούν ως δορυφόροι της Έδεσσας. Επομένως, οι μετακινήσεις ούτε παράγονται, ούτε έλκονται μόνο από τον στενό αστικό πυρήνα της Έδεσσας. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα οικισμών αποτελούν το Ριζάρι, ο Άγρας, το Μεσημέρι, το Κλησοχώρι, τα Καισαριανά, καθώς και το Προάστιο, σχηματίζοντας το εδεσσαϊκό αστικό συγκρότημα με συνολικό πληθυσμό περίπου 22.000 κατοίκων.

 

Στόχοι του ερευνητικού έργου


Θεμελιώδης στόχος εφαρμογής του έργου είναι η ορθολογική διαχείριση της αστικής κινητικότητας. Στην περίπτωσή μας, ορθολογική διαχείριση της αστικής κινητικότητας σημαίνει δημιουργία συνθηκών εξυπηρέτησης της ζήτησης χρησιμοποιώντας το μέσο που ταιριάζει σε κάθε μετακίνηση, σε κάθε μετακινούμενο και που αρμόζει στο περιβάλλον, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το συλλογικό συμφέρον δεν προκύπτει από απλή άθροιση των ατομικών επιδιώξεων. Δηλαδή το σύστημα διεκπεραίωσης των αστικών μετακινήσεων οφείλει να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών συναρτήσει των αντικειμενικών κοινωνικοοικονομικών και τεχνικών παραμέτρων και βελτιστοποιώντας τις σχέσεις αυτών των παραμέτρων με τους συντελεστές προαγωγής του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Οι στόχοι ενός ορθολογικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών μετακινήσεων υπηρετούν τη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας των συνθηκών μετακίνησης. Αυτή η θεώρηση θα αναπτυχθεί προς δύο κατευθύνσεις. Και προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης στην περίπτωση της Έδεσσας, που είναι πεδίο αναφοράς (ερεθισμάτων και εφαρμογών) και προς την κατεύθυνση της γενίκευσης με αναφορά τουλάχιστον σε ανάλογες πόλεις.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου


Προσδοκώμενο αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου είναι η δημιουργία ενός προτύπου σχεδίου οργάνωσης αστικών συγκοινωνιακών συστημάτων και εκλογικευμένων κινητικών συμπεριφορών με πεδίο αναφοράς και εφαρμογής την αστική περιοχή Έδεσσας. Το αποτέλεσμα είναι γενικεύσιμο σε ανάλογες, τουλάχιστον από απόψεως κλίμακας και γενικής φυσιογνωμίας, περιπτώσεις πόλεων της χώρας. Το σχέδιο περιλαμβάνει πρόταση στρατηγικής οργάνωσης του αστικού συγκοινωνιακού συστήματος, καθώς και μέτρα, έργα και υποδειγματικές διευθετήσεις με τον αντίστοιχο χρονικό προγραμματισμό και ιεράρχηση.

Η γενίκευση του προτύπου θα οδηγήσει στη σύνταξη εγχειριδίου που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία εκπόνησης Σχεδίων Αστικών Μετακινήσεων: στόχους, περιεχόμενο, μεθοδολογία, βήματα εκπόνησης και διαδικασία εφαρμογής, παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαρκή προσαρμογή.

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων

Πανεπιστημιούπολη - 541 24 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-996126, fax: 2310-996030, email: transp@edessa.topo.auth.gr

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2009