Αντικείμενο του ερευνητικού έργου


Ο αστικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός αποτελεί μια ιδιαιτέρως σημαντική διαδικασία, αφού οι καθημερινές μετακινήσεις είναι άμεσα συσχετισμένες με την ποιότητα ζωής. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας οι σύγχρονες πόλεις, για τα οποία το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης φέρει η αυξημένη χρήση των μηχανοκίνητων μέσων μετακίνησης, φέρνουν στο προσκήνιο, περισσότερο από ποτέ, την αναγκαιότητα ενός βιώσιμου αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Το ερευνητικό έργο με τίτλο “Οργάνωση πολυτροπικών συστημάτων αστικών μετακινήσεων, με έμφαση στις παραμέτρους ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος”, που εκπονείται στο πλαίσιο του ΠΕΝΕΔ 2003, πραγματεύεται την οργάνωση αστικών συστημάτων κινητικότητας, επί τη βάσει μεθοδολογικών αρχών, που θέτουν στο επίκεντρο του ερευνητικού και μελετητικού ενδιαφέροντος τα χαρακτηριστικά των κινητικών αναγκών και τα χαρακτηριστικά των μετακινούμενων, συναρτήσει των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του αστικού περιβάλλοντος και κυρίως εκείνων που χρήζουν ανάδειξης και ενίσχυσης.

Στο έργο επιχειρείται μια αναθεωρημένη και (στο μέτρο του εφικτού) αποσυνθετική προσέγγιση του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού, που εξετάζει τα χαρακτηριστικά κάθε τύπου μετακίνησης, σε συνδυασμό με το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των μετακινούμενων, λαμβάνοντας υπόψη και τη φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, σε ό,τι αφορά κυρίως στον τρόπο εξυπηρέτησης των κινητικών αναγκών. Εξετάζονται οι συνιστώσες της κινητικότητας κατά μέσο μετακίνησης: Ι.Χ. πόδια, λεωφορεία, δίτροχα. Υπ’ αυτή την έννοια εξετάζονται ασφαλώς η κυκλοφορία και η στάθμευση των αυτοκινήτων, ως παράγωγες και όχι ως πρωτογενείς ούτε και ως αποκλειστικές, εκφράσεις της κινητικότητας, όπως εκλαμβάνονται στη μέχρι σήμερα συνήθη πρακτική του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού.

Οι εμπορευματικές ροές, η διακίνηση και διανομή των αγαθών στον αστικό χώρο, επίσης αποτελούν αντικείμενο όχι απλώς ρύθμισης αλλά οργανικής ένταξης στο σύνολο των αστικών λειτουργιών, που σχετίζονται με τη χρήση της αστικής οδού.

Με άλλα λόγια, επιχειρείται η μετάφραση σε σχεδιαστική πράξη, της βασικής θεωρητικής τεκμηρίωσης εκλογικευμένων αστικών συγκοινωνιακών πολιτικών και λειτουργιών. Γνώμονάς τους η εξυπηρέτηση του θεμελιώδους, για το ευ ζην, δικαιώματος του πολίτη στη μετακίνηση και τη μεταφορά με όρους φιλικούς προς το αστικό περιβάλλον, με σεβασμό στις αντοχές του και τις αντίστοιχες ευαισθησίες του κοινωνικού συνόλου.

Το διακύβευμα μιας τέτοιας προσέγγισης του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού, που αναλαμβάνεται στο έργο είναι τριπλό και αφορά στην ποιότητα ζωής στην πόλη, στη μεγιστοποίηση της προσπελασιμότητας προς το σύνολο των αστικών λειτουργιών και στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος των μεταφορών με όρους τεχνικούς ασφαλώς μα και κοινωνικοοικονομικούς. Η ανταπόκριση στο τριπλό αυτό διακύβευμα προϋποθέτει προσέγγιση με όρους διεπιστημονικότητας, διατροπικότητας, διαδημοτικότητας και διαβούλευσης.

Πηγή έμπνευσης του έργου αποτέλεσαν τα γαλλικά σχέδια οργάνωσης των μετακινήσεων στο αστικό περιβάλλον, τα λεγόμενα Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.).

 

 

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων

Πανεπιστημιούπολη - 541 24 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-996126, fax: 2310-996030, email: transp@edessa.topo.auth.gr

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2009