Γενικά


Λίγα λόγια για το έργο


Τα γαλλικά Plans de Dplacements Urbains (P.D.U.)


Διαφορές μεταξύ P.D.U. & υφιστάμενων ελληνικών συγκοινωνιακών μελετών


Η ευρωπαϊκή διάσταση των Σχεδίων Αστικών Μετακινήσεων


Σχέδιο Αστικών Μετακινήσεων (Σ.Α.Μ.) Έδεσσας


Το προτεινόμενο ελληνικό Σχέδιο Αστικών Μετακινήσεων (Σ.Α.Μ.)


Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων του έργου


Διαβούλευση - Οι θέσεις των πολιτών


Επικοινωνία


Σχετικά links